Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

O nás

Názov školy: Materská škola Kráľovnej Pokoja, Mukačevská 27, 080 01 Prešov

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Charakteristika školy:
MŠKP je päťtriedna MŠ s celodennou výchovnou starostlivoťou pre deti od 2-6 rokov a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v kresťanskom duchu. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

MŠKP poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

MŠKP má päť tried, z toho tri triedy sú v účelovej budove v areály mestskej MŠ Mukačevská 27, Prešov. Dve triedy MŠKP sú detašované na Sídlisku Sekčov na Ďumbierskej ulici. V blízkosti oboch pracovísk sú farské kostoly. Na Sídlisku III je kostol Kráľovnej Pokoja, na Sídlisku Sekčov je kostol Krista Kráľa.

Vlastné zameranie školy:
Materská škola s katolickým prostredím obohacuje výchovu a vzdelávanie o prvky náboženskej výchovy, dopĺňa rodinnú výchovu v kresťanskom duchu. Našim úsilím je tvoriť jedno spoločenstvo, kde duchovný správca školy, zamestnanci, deti a rodičia, majú žiť nie vedľa seba, ale spolu, nie proti sebe, ale pri sebe, nie pre seba, ale jeden pre druhého. Poslaním našej školy je viesť a vychovávať deti k láske k Bohu a ku všetkým ľuďom, cez hlbšie spoznávanie života Pána Ježiša.

Materiálno-technické a priestorové prostriedky:
MŠKP má päť tried, z toho dve sú alokované na ulici Ďumbierska 40, Prešov.  Má zvlášť triedy, spálne a sociálne zaradenia. Je dostatočne vybavená modernými, učebnými a didaktickými pomôckami. Vo všetkých triedach je moderné, účelné, nábytkové zariadenie. Prostredie materskej školy pozitívne vplýva na osobnosť dieťaťa. Ovplyvňuje výkonnosť, prípadne unaviteľnosť dieťaťa pri pohybe, hre, učení, práci, vplýva na pocit pohody. Prostredie materskej školy, výber zariadenia, nábytku, textílií podlieha bezpečnostným a hygienickým normám. Okrem toho spĺňa estetické a emocionálne kvality.