Kto sme

MŠKP vznikla 02.02.2004 na deň Obetovania Pána – Deň Svetla. Pán Ježiš je naším svetlom. Dielo sa podarilo zrealizovať v spolupráci s farnosťou Kráľovnej pokoja, kde pôsobil duchovný otec Mons. Jozef Dugas a s bývalou pani riaditeľkou p. Annou Mihaľovou, ktorá bola zakladateľkou MŠKP.

MŠKP sídli na Mukačevskej ulici 27 v Prešove. Škola má päť tried, z toho dve triedy sú detašované na Ďumbierskej ulici 40 v Prešove. V blízkosti škôl sú farské kostoly, na Sídlisku III. kostol Kráľovnej pokoja, kde pôsobí duchovný otec Mgr. Anton Janič a na Sídlisku Sekčov kostol Krista Kráľa, kde pôsobí Vdp. Pavol Kožuško.

MŠKP poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti od 3 – 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje predprimárnu výchovu a vzdelávanie v kresťanskom duchu, podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno–emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti detí, utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

MŠKP je zameraná na emocionálny, sociálny, kognitívny a duchovný rozvoj dieťaťa v duchu evanjelia. Usilujeme sa vytvárať pokojnú, vyrovnanú klímu, ktorá umožňuje adekvátny rozvoj každého dieťaťa a jeho sebauplatnenie v školskom prostredí. Hlavným cieľom – prioritou – pri výchove detí v našej MŠKP je LÁSKA. Súčasná psychológia tvrdí, že najdôležitejšie, čo má dieťa dostať do 7 rokov svojho života, je láska. Má bytostne cítiť, že je milované a žiť v prostredí lásky. To, koľko lásky prijme v tomto období, je rozhodujúce, závisí od toho, ako bude vedieť mať rado iných ľudí a aj to, ako bude vedieť zvládať ťažkosti života v neskoršom veku. Atmosféru lásky a radosti sa usilujú vytvárať všetci zamestnanci.

Poslaním našej školy je viesť a vychovávať deti k láske k Bohu a ku všetkým ľuďom cez hlbšie spoznávanie Pána Ježiša. Naším spoločným úsilím je tvoriť jedno spoločenstvo, kde duchovný správca školy, zamestnanci, deti a rodičia budú žiť nie vedľa seba, ale spolu, nie proti sebe, ale pri sebe, nie pre seba, ale jeden pre druhého.

Spracovala: Mgr. Viera Gladišová