Rada školy

Rada školy je zriadená podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania; plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

  Predseda rady školy

   Lenka Poprendová

  Členovia rady školy

  3 delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:

  Mgr. Miroslav Jacko

  Vdp. Mgr. Anton Janič

  Vdp. Mgr. Pavol Kožuško

  2 zvolení zástupcovia za rodičov:

  Ing. Dominika Balogová

  Mgr. Peter Mocák

  1 zvolený za nepedagogických zamestnancov školy:

  Peter Krajňák