Rada školy

Rada školy je zriadená podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania; plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

 

 Predseda rady školy:  Lenka Poprendová
 Členovia rady školy:
 traja delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:

 Mgr. Miroslav Jacko

 Mgr. Anton Janič

 Mgr. Matúš Poremba

 dvaja zvolení zástupcovia za rodičov:

 Ing. Dominika Balogová

 Mgr. Peter Mocák

 jeden zvolený za nepedagogických zamestnancov školy:

 Peter Krajňák