Náboženstvo

„Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!“

(Lk 18,16)

Naša MŠKP je zameraná na všestranný rozvoj dieťaťa, formovanie kresťanských hodnôt a výchovu detí v duchu kresťanskej viery. Hlavným cieľom a prioritou materskej školy je LÁSKA. Prostredie, ktoré na dieťa v danom období najviac vplýva, je rodina a po nej materská škola, v ktorej trávi dieťa najviac času. Preto je veľmi dôležité, aby sa v nej stretlo nielen s prehlbovaním a rozvíjaním prirodzených ľudských vlastností a poznatkov, ale aby sa v nej mohol harmonicky rozvíjať aj jeho duchovný život.

Modlitba je našou súčasťou a prechádza celým dňom:

  • Rannou modlitbou v kruhu – tzv. „Ranný kruh“
  • Spontánnou oslavou Boha a Panny Márie, piesňami počas dňa a detskými
    modlitbami pred popoludňajším spánkom
  • Modlitbou pred jedlom a po jedle

Raz za týždeň je náboženská výchova zaradená do učebných osnov, vyučuje sa podľa metodickej príručky, ktorá je vydaná Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom v Spišskej Novej Vsi, je schválená Ministerstvom školstva SR a je záväzná pre vyučovanie náboženskej výchovy a pre všetky cirkevné materské školy na území Slovenska.

Názov metodickej príručky je RASTIEME K SVETLU a je rozdelená podľa vekových kategórií:

3 – 4-ročné deti

SYMBOL DOM
Základným symbolom vekovej kategórie 3 – 4-ročných detí je dom. Objavuje sa v podtémach a symbolizuje ochranu, bezpečie, rodinu a lásku. Ročníkový cieľ: Prežívať radosť z toho, že som milovaný.

4 – 5-ročné deti

SYMBOL STROM
Základným symbolom je strom, ktorý symbolizuje ochranu, dar a život. Ročníkový cieľ: V poslušnosti objaviť Božiu dobrotu.

5 – 6-ročné deti

SYMBOL SLNKO
Základným symbolom je slnko. Objavuje sa v niektorých témach, symbolizuje radosť a vyvoláva pocit bezpečia. Predstavuje stálu Božiu prítomnosť Otca, z ktorého deti majú radosť, ktorý ich vidí, počuje a je stále s nimi. Ročníkový cieľ: Dôverovať Bohu, ktorý ma miluje.

Spracovala: Slávka Timková