Základné údaje o škole

ZRIAĎOVATEĽ

 KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA so sídlom Arcibiskupský školský úrad Košice

RIADITEĽ ARCIBISKUPSKÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU

 Mgr. Miroslav Jacko

DUCHOVNÝ SPRÁVCA ŠKOLY

Mgr. Anton Janič – farár farnosti Kráľovnej pokoja

Mgr. Pavol Kožuško – farár farnosti Krista Kráľa

ŠKOLSKÝ KAPLÁN

 Mgr. Matúš Poremba

RIADITEĽKA ŠKOLY

 Mgr. Viera Gladišová

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY

 Janka Makarová

VEDÚCA METODICKÉHO ZDRUŽENIA ŠKOLY

 Janka Makarová

PREDSEDA RADY ŠKOLY

 Lenka Poprendová

PREDSEDA INICIATÍVA RODIČOV KRÁĽOVNEJ POKOJA

 Mgr. Peter Mocák

PEDAGOGICKÝ KOLEKTÍV

Mgr. Martina Biščáková

Mgr. Bernadeta Goboňová

Bc. Erika Goriľová

Mgr. Katarína Högerová

Lucia Husovská

Mgr. Katarína Jakubíková (materská dovolenka)

Mgr. Miroslava Kimaková

Mgr. Anna Križovenská (rodičovská dovolenka)

Janka Makarová

Lenka Poprendová

Slávka Timková

PREVADZKOVÍ PRACOVNÍCI

Eva Marušová

Danka Novická

Ľuboslava Michalová

Peter Krajňák

EKONÓMKA

Ing. Dominika Kipikašová