Základné údaje o škole

ZRIAĎOVATEĽ

 KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA so sídlom Arcibiskupský školský úrad Košice

RIADITEĽ ARCIBISKUPSKÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU

 Mgr. Miroslav Jacko

DUCHOVNÝ SPRÁVCA ŠKOLY

Mgr. Anton Janič – farár farnosti Kráľovnej pokoja

Mgr. Pavol Kožuško – farár farnosti Krista Kráľa

ŠKOLSKÝ KAPLÁN

 Mgr. Matúš Poremba

RIADITEĽKA ŠKOLY

 Mgr. Viera Gladišová

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY

 Janka Makarová

VEDÚCA METODICKÉHO ZDRUŽENIA ŠKOLY

 Janka Makarová

PREDSEDA RADY ŠKOLY

 Lenka Poprendová

PREDSEDA INICIATÍVA RODIČOV KRÁĽOVNEJ POKOJA

 Mgr. Peter Mocák

PEDAGOGICKÝ KOLEKTÍV

Mgr. Martina Biščáková
Bc. Erika Goriľová
Mgr. Katarína Högerová
Lucia Husovská (materská dovolenka)
Mgr. Katarína Jakubíková (materská dovolenka)
Mgr. Miroslava Kimaková 
Janka Makarová
Lenka Poprendová
Mgr. Jana Františka Sirovičová (zástup počas materskej dovolenky)
Slávka Timková
Mgr. Renáta Zálehová (zástup počas materskej dovolenky)

PREVADZKOVÍ PRACOVNÍCI

Eva Marušová

Zuzana Amrichová

Peter Krajňák

EKONÓMKA

Ing. Dominika Kipikašová