Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Dojmy zo stretnutia s PaeDr. T. Bistika

Milé stretnutie sme mali možnosť zažiť v utorok 14.11.2023 na Sídlisku III, v triede Stonožiek – stretnutie rodičov s lektorkou PaeDr. Teréziou Bistika, špeciálnym pedagógom. V príjemnej atmosfére sme sa venovali významným otázkam neurovývinových odlišnosti v rámci logopédie, emočného prežívania a adaptačných problémov. Ujasnené boli aj pojmy školská zrelosť a pripravenosť, nakoľko sú to dve odlišné oblasti. Rozprávali sme sa o reči, výslovnosti, podnetnosti prostredia a jej vplyvoch na rôzne deti, motivácií detí, stabilite v rodine a mnoho ďalších. Tieto nesmierne vzácne, odborné informácie a skúsenosti, nakoľko sú potvrdzované praxou, sme mohli konzultovať osobne aj v porovnaní so svojimi vlastnými požiadavkami a potrebami. Hodnotné boli ubezpečenia a odporúčania, že do 15. roku života sa dieťa učí najviac v rodine, ktorá je pre neho najlepším krúžkom. Vyjadrené bolo želanie, že takéto stretnutia by, rodičia uvítali aj častejšie. Túto túžbu po poznávaní a objavovaní výnimočností čo môže prispieť ku zrelosti a dobrej pripravenosti na školu svojich detí, sme neukončili, nakoľko sme si vymenili kontakty a neuzavreli spoluprácu so špeciálnopedagogickým poradenstvom. Všetci odchádzali s istým prínosom, aj keď sa po 2 hodinách ešte nechcelo končiť. V neposlednom rade vieme, že je veľmi dôležité pre dieťa mať pocit, že mu rozumieme a ubezpečiť ho, že ho máme radi.

Ďakujeme PaeDr. Terezke Bistika za tieto zaujímavé informácie a rady, za jej čas, ochotu a príjemný zážitok a zároveň aj rodičom ktorí si našli na toto stretnutie čas vo svojom programe.

Ďakujeme